رابطه عیار سیمان با مقاومت بتن

رابطه عیار سیمان با مقاومت بتن | در ایران بر عکس سایر کشور های اروپایی و غربی ، فروش بتن غالباً بر اساس عیار سیمان صورت می گیرد ، اما در پروژه ها بیشتر مشخصات فنی بتن پروژه معیار مقاومت بتن داده می شود.

 

رابطه اول :

بنابراین برای محاسبه از رابطه زیر می توان استفاده کرد :

Fc=(w/۱۰)-۹

Fc : مقاومت بتن بر اساس آیین نامه بتن ایران ( آبا ) و نمونه های استوانه ای استاندارد بر حسب مگاپاسکال است .

w : عیار سیمان مصرفی در بتن بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب.

البته به این رابطه ، در صفحه ۴۶ فهرست بها ۱۳۸۸ و در بند ۲ فصل هشتم بتن درجا ، اشاره شده.

*  پرداخت ردیف عملیات بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگام تهیه برآورد می باشد، در این صورت قیمت ردیف کارهای بتنی، بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه برآورد و پرداخت می شود.

بعنوان مثال اگر مقاومت مشخص شده بتن برابر ۲۵ مگاپاسکال باشد، عیار سیمان حدوداً برابر ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب است .

(W/10)-9 = 25

(W/10) = 25+9

W = 10 x 34

W = 340

 

بنابراین عیار سیمان تقریبی 340 است .

همچنین از این فرمول برای یافتن مقاومت فشاری مشخصه بتن استفاده می شود :

در نتیجه با جای گذاری اعداد ۳۵۰ و ۴۰۰ | عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در متر مکعب بتن =w مقاومت فشاری مشخصه به ترتیب 26 مگاپاسکال و 31 مگاپاسکال بدست می آید .

 

رابطه دوم :

یرای محاسبه عیار سیمان در بتن یک رابطه دیگر هم وجود دارد.

باید مقاومت نمونه مکعبی بتن را بدست بیاریم (کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و بعدش حاصل را با عدد ۵۰ جمع کنیم . هر نیوتن بر میلی متر مربع ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

بعنوان مثال برای بتنی با مقاومت مشخصه ۲۵ مگاپاسکال، مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر میشه با ۳۰=۲۵*۱.۲ (مطابق مبحث ۹، ۹-۶-۱-۳) پس مقاومت نمونه مکعبی برابر است با ۳۰۰ که با عدد ۵۰ جمع می کنیم و عیاری که بدست میاید مساویست با ۳۵۰

 

استفاده از بتن سیمان در تولید بتن اکسپوز

مقالات بیشتر محصولات شیمیایی ساختمان

رابطه عیار سیمان با مقاومت بتن