اسید استین

اسید استین | acid stain

اسید استین ماده ای است ، آماده به مصرف که وظیفه نفوذ به بتن را داراست.

این عمل همراه با واکنش شیمیایی بوده که در نهایت منجر به تغییر رنگ بتن می شود.