الیاف فلزی

الیاف فلزی | بتن الیافی می‌تواند یکی از مصالح جایگزین میلگرد و آرماتورها در کف های بتنی با تردد سنگین باشد که باعث فزایش مقاومت بتن و کاهش ترک ها می‌گردد.