ضخامت بتن اکسپوز

ضخامت بتن اکسپوز | بتن اکسپوز در ضخامت های مختلف تولید می گردد ، این محصول دارای تنوع ضخامت بوده ، اما با توجه به درخواست مشتری تولید می گردد. محصولات عمومی ، عموماً با ضخامت 3 تا 3.5 سانتی متر تولید می گردد.