مقاومت خمشی

مقاومت خمشی | میزان مقاومت بتن در برابر خم شدن قبل از شکستن یا ترک خوردن را مقاومت خمشی بتن گویند.

این تست به صورت غیر مستقیم مقاومت کششی و مدول الاسیسیته بتن را نیز تعیین می‌کند.

به نوعی می‌توان گفت انجام این آزمایش برای یافتن بعد ضعیف بتن و نیاز تقویت بتن با آرماتور یا دیگر افزودنی‌های بتن طراحی می‌شود.

ضعف بتن در خمش و کشش مهم‌ترین محدودیت پیش روی مجریان و طراحان سازه بتنی می‌باشد.

به همین دلیل نیازی به وارد کردن نیروی کششی به بتن به صورت مستقیم وجود ندارد.

این آزمایش بر روی بتن برای بررسی ترک و عواقب انقباض و جمع شدگی بتن بسیار مهم است.