پلی کربوکسیلات

پلی کربوکسیلات ( Polycarboxylate ) آخرین نسل از روان کننده های بتن بوده که در بتن به عنوان فوق روان کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

اما در تعریف علمی آن اینگونه آمده است که : کربوکسیلات نمک یا استر یک اسید کربوکسیلیک است. نمک‌های کربوکسیلات عموما دارای فرمول عمومی Mn هستند که در آنها، M یک فلز است و n یک عدد صحیح بیشتر یا مساوی یک می‌باشد. همچنین استرهای کربوکسیلات با فرمول عمومی ‘RCOOR شناخته می‌شوند