پوزولان

پوزولان | به انگلیسی: Pozzolan

پوزوﻻن ماده ای است سيليسی يا سيليسی آلوميناتی كه به خودی خود ارزش چسبندگی ندارد ، اما به شكل ذرات بسـيار ريـز در مجاورت رطوبت با درجات حرارت معمـولی بـا هيدروكسـيد كلسـيم واكـنش شـيميايی داشـته و تركيباتی را به وجود می آورد كه خاصيت سيمانی و چسبندگی دارد.

علت استفاده گسترده پوزولان در بتن ؟
نخست ، سود اقتصادی حاصل از جایگزینی قسمت قابل توجهی از سیمان پرتلند توسط پوزولانهای طبیعی یا محصولات جانبی صنعتی ارزان تر است. دوم کاهش هزینه های زیست محیطی سیمان مخلوط مرتبط با گازهای گلخانه ای ساطع شده در طی تولید سیمان پرتلند. سومین مزیت افزایش دوام محصول نهایی است.