thickness

thickness | ضخامت ، تیکنس یا ضخامت برای اندازه گیری بُعد سوم (پس از طول و عرض) استفاده می شود. که معمولاً در تعاریف بین الملل با علامت اختصاری T کاربرد دارد.